Napiszcie w komentarzu swoją propozycję hasła reklamującego majówkę w Jastarni, a najlepszą umieścimy na naszej nowej stronie internetowej. Ale to nie wszystko!

Autora nagrodzimy podwójnym zaproszeniem na bezpłatny, dwudaniowy obiad/kolację w naszej restauracji!

Warto? Na Wasze propozycje czekamy do 28 kwietnia!

Regulamin Konkursu „Majówka w Jastarni”

§ 1. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) określenia oznaczają, co następuje:

1. „Organizator” – organizator konkursu „Majówka w Jastarni” fundatora nagród, którym jest Konkursu nagród jest Mirosława Lipka działająca pod firmą Usługi Gastronomiczne 84-140 Jastarnia, ul. ks. Bernarda Sychty 97, NIP: 823-151-12-32, REGON 221651663.

2. „Konkurs” – konkurs „Majówka w Jastarni” prowadzony na zasadach określonych niniejszym regulaminie.

3. „Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie.

4. Przystąpienie do udziału w niniejszym Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu Konkursu. Przystępując do Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień zawartych Regulaminie. Naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu stanowi ważną podstawę do wykluczenia Uczestnika z konkursu.

5. Konkurs nie stanowi gry hazardowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.

2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem serwisu internetowego facebook.pl. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany lub związany z serwisem Facebook ani podmiotami Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited, a uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Nim żadne roszczenia wobec wyżej wymienionych podmiotów.

3. Konkurs trwa od godz. 17:00 dnia 21.04.2016 do godz. 23:59 dnia 28.04.2016 r.

4. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu i wyłonieniem laureatów czuwa Komisja Konkursowa. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora. Z posiedzeń Komisji Konkursowej spisywany jest protokół. Komisja konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

5. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

§ 3. Uczestnicy

1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca miejsce stałego zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 3 poniżej.

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie społecznościowym Facebook, spełniającego warunki serwisu.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem oraz Fundatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.

4. Uczestnik może w każdym czasie wycofać się z uczestnictwa w Konkursie poprzez przesłanie informacji drogą elektroniczną, na adres mailowy info@7kontynent.pl.

5. Skutkiem wycofania się z konkursu jest nie branie pod uwagę wycofanego zgłoszenia konkursowego.

§ 4. Przebieg konkursu

1. Celem Konkursu jest promocja restauracji 7 kontynent pod nazwą: „Majówka w Jastarni ”.

2. Konkurs będzie przeprowadzony na platformie Facebook. Na stronie https://www.facebook.com/7kontynentjastarnia/ zostanie umieszczony post z zadaniem konkursowym.

3. Zadaniem Uczestnika jest umieszczenie w komentarzu wymyślonego, autorskiego hasła zachęcającego do spędzenia weekendu majowego w Jastarni.

4. Uczestnicy Konkursu są identyfikowani przez Organizatora na podstawie konta w serwisie społecznościowym Facebook.

5. Komentarze umieszczane pod postami, które nie biorą udziału w Konkursie, nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową. Wszystkie posty biorące udział w konkursie będą zawierały łącze (link), przekierowujące do niniejszego Regulaminu.

6. Komentarze zamieszczane pod postami nie mogą naruszać zasad dobrych obyczajów.

7. Komentarze umieszczane pod postami muszą być zgodne z Regulaminem Facebooka oraz Regulaminem konkursu.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie zdjęć pod kątem zawartości treści zakazanych, o których mowa w pkt 7 i pkt 8 powyżej, a w razie stwierdzenia takich treści, do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.

9. Od decyzji przysługuje prawo odwołania na warunkach reklamacji opisanych w § 9 niniejszego regulaminu.

10. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podejrzenia próby wpływania na wyniki konkursu lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu.

§ 5. Nagrody

1. Zwycięskie zgłoszenia konkursowe zostaną wyłonione przez Komisję Konkursową w terminie do dnia 29 kwietnia 2016 roku i ogłoszone na portalu facebook.pl. Zgłoszenia konkursowe będą oceniane z uwzględnieniem kryterium merytoryki i kreatywności, po spełnianiu warunków zadania konkursowego. Komisja konkursowa wybierze najlepszą, jej zdaniem, odpowiedź.

2. Nagroda przyznana przez Organizatora to:

a) podwójne zaproszenie na bezpłatny dwudaniowy obiad bądź kolację w restauracji Organizatora Konkursu.

3. W przypadku wystąpienia obowiązku zapłaty podatku dochodowego od nagród wydanych w konkursie nagroda rzeczowa zostanie powiększona o część pieniężną, równą wartości podatku dochodowego. Część pieniężna nagrody nie zostaje wypłacona Uczestnikowi, lecz zostanie przekazana przez Organizatora na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego.

4. O wygranej zwycięzcy Konkursu Oganizator powiadomi w poście na portalu Facebook, na stronie fanpejdża: https://www.facebook.com/7kontynentjastarnia/ dnia 29 kwietnia 2016 roku.

6. W celu wyrażenia chęci otrzymania nagrody, uczestnik zobowiązany jest do wysłania wiadomości prywatnej do fanpage’a https://www.facebook.com/7kontynentjastarnia/ w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników.

7. Organizator zastrzega sobie możliwość zweryfikowania tożsamości zwycięzców konkursu na podstawie skanów dokumentów ze zdjęciem. Po potwierdzeniu tożsamości Uczestnika na podstawie przesłanego skanu dokumentu, skan ten zostanie niezwłocznie usunięty. W przypadku odmowy wyrażenia zgody lub uniemożliwienia weryfikacji, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.

8. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Każdy Uczestnik konkursu może wygrać wyłącznie jedną nagrodę.

9. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku gdy:

a. Odmówi przyjęcia nagrody,

b. Kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu,

c. Zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.

10. Organizator zastrzega możliwość zmiany nagród, jeśli przyznanie ich będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora. W tym wypadku Organizator obowiązuje się do przyznania nagrody o wartości identycznej lub zbliżonej do nagród wymienionych wyżej.

§ 7. Dane osobowe

1. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu będzie ograniczało się do danych udostępnionych publicznie w profilu facebookowym użytkownika i będzie obejmowało imię, nazwisko, e-mail oraz wiek użytkownika.

2. Przetwarzanie danych będzie obejmowało następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie.

§ 8. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem: „Reklamacje – konkurs Majówka”.

2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego z powyższym terminem, które wpłynęły do siedziby Organizatora. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna zostać własnoręcznie podpisana przez uczestnika, pod rygorem jej nieważności.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją”) powołaną przez Organizatora.

4. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 21 dni od dnia jej doręczenia. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie, na adres podany przez Uczestnika w reklamacji.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nieprzekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2016 roku.